Det betyder 20 pct.-reglen for din pension

You are currently viewing Det betyder 20 pct.-reglen for din pension

Hvis man køber enkeltaktier i sit pensionsdepot, må en enkelt aktie maksimum udgøre 20 pct. af pensionsopsparingen, når man køber aktien. Andre regler gælder for investeringsforeninger.

Resume💡

  • For at beskytte pensionsopsparer er der fastsat regler for, hvor meget enkeltaktier må udgøre af kundernes pensionsdepoter. Det regulerer den såkaldte 20 pct.-regel.
  • 20 pct.-reglen sætter konkret et loft over kundernes handlefrihed. Ved investeringsforeninger, som samler flere aktier, kan man investere for mere end 20 pct.
  • Dertil giver et bundfradrag mulighed for, at man i små pensionsordninger kan placere mere end 20 pct. i en enkeltaktie.

Loft for enkeltaktier i pensionsdepoter 

Det er en regel, som er til at beskytte pensionskunderne mod at miste hele deres pensionsopsparing, hvis f.eks. en virksomhed krakker, og aktiens værdi og dermed investorernes investerede penge går op i røg.

Det er den såkaldte 20 pct.-regel, som det drejer sig om, og som vi i denne artikel skal se nærmere på. 20 pct.-reglen udgør konkret et loft for, hvor meget man som pensionskunde må placere i en enkelt aktie. Ønsker man f.eks. at købe Novo Nordisk til sin pensionsportefølje, som man selv har mulighed for at forvalte, så må aktiens andel altså maksimalt udgøre en femtedel af den samlede pensionsopsparing. Det betyder samtidig, at man i udgangspunktet maksimalt kan have fem enkeltaktier i en pensionsportefølje.

Myndighederne opererer dog med et såkaldt opfyldningsfradrag, som i 2021 er 53.800 kr. ifølge handelsplatformen Nordnet. Dette fradrag indebærer, at der intet loft er for en enkeltakties andel i porteføljen, så længe det anbragte beløb højest er 53.800 kr.

Spredning i pensionsopsparingen

Reglen sørger dermed for, at pensionskunderne får en vis spredning i deres pensionsportefølje. Og så alligevel ikke helt. For havde man udelukkende fem lokalbankaktier i sin pensionsportefølje op til finanskrisen, var der således en betydelig risiko for, at opsparingen ville blive næsten udhulet på grund af de mange konkurser i banksektoren. Med andre ord sætter 20 pct.-reglen altså ingen krav til, at der skal være en spredning i forskellige brancher og lande.

Et andet element er, at 20 pct.-reglen ikke lægger et loft over en akties andel i pensionsporteføljen, når den er købt. Der er altså ingen grænser for, hvor meget en given aktie kan stige, og dermed kan de enkelte aktieandele i en pensionsportefølje med fem aktier altså sagtens have en vægtning på f.eks. 50 pct., 20 pct., 20 pct. og 10 pct. fem år efter, at aktierne blev erhvervet til pensionsdepotet.

Hvordan håndhæves 20 pct.-reglen?

Reglen håndhæves helt automatisk ved, at man får en besked om, at en given ordre ikke kan udføres, hvis man forsøger at købe så meget af en aktie, at andelen overstiger 20 pct. af pensionsporteføljen. Der er altså ikke tale om, at myndighederne nidkært sidder og holder øje med, hvordan alle danskere forvalter deres pensionsdepoter. Mekanismen er indbygget i bankernes og handelsplatformenes systemer.

Systemet virker dog ikke altid, da det undertiden ikke tager højde for, hvis man handler det samme værdipapir i to forskellige valutaer, eller hvis papiret er noteret på flere forskellige børser. Som nævnt tidligere giver 20 pct.-reglen altså ingen garantier for, at man har en tilstrækkelig risikospredning i sin pensionsportefølje.

Hvad betyder 20 pct.-reglen for investeringsforeninger?

20 pct.-reglen lægger intet loft over, hvor meget man må placere af sin pensionsformue i investeringsforeninger. Man kan i udgangspunktet dermed godt kaste alle sine pensionsmidler i én investeringsforening.

Hvis man placerer sine pensionspenge i store indeks som det amerikanske S&P 500 eller i verdensindekset MSCI World, er der så tale om en bred spredning i porteføljen, men ved at placere sin opsparing i indeks, der følger bestemte brancher eller mindre regioner og lande, bliver risikospredningen altså forholdsvis begrænset.

Hvis du vil vide mere….  📖

Hvis du vil vide mere om risikospredning i investeringsporteføljer, så kan du med fordel læse Pengejournalens artikel om emnet, der sætter fokus på tre investeringslegenders gode råde til private investorer.

Det er også vigtigt at fortælle, at mens man godt kan handle enkeltaktier i en privatpensionsopsparing, så er det langt fra alle steder, at man kan, når det gælder arbejdsmarkedspensioner. I denne artikel af Pengejournalen kan du læse mere om, hvor meget magt du har over din egen pensionsopsparing, og i denne artikel hos Pengejournalen kan du blive klogere på gode råd til forvaltningen af din pensionsordning.

Er du interesseret i at vide, hvor langt en given pensionsformue rækker – f.eks. på 3 mio. kr. – så kan du læse mere om emnet i denne artikel af Pengejournalen.

Sidst men ikke mindst vil vi her på Pengejournalen også gerne henvise til vores artikel om, hvordan man som nybegynder kan komme godt i gang med at investere på en fornuftig og simpel måde, som ikke indebærer køb af enkeltaktier.

Konklusion👇

  • 20 pct.-reglen sætter et loft for, hvor meget enkeltaktier må udgøre af en pensionsportefølje. Reglen er til for at beskytte pensionskunderne, men den skaber ingen garanti for, at man får en tilstrækkelig risikospredning i sin portefølje.