Kan man leve af folkepension?

You are currently viewing Kan man leve af folkepension?

Folkepensionen er en væsentlig indkomstkilde for mange pensionister, men spørgsmålet er, om folkepensionen alene er tilstrækkelig til at opretholde en tilfredsstillende livsstil? Her ser vi nærmere på, om man kan leve af folkepensionen og undersøger, hvor meget folkepensionen udgør for en typisk pensionist i Danmark.

Resume 💡

  • Folkepension er en central indkomstkilde for mange pensionister i Danmark, og der er også mange pensionister, for hvem folkepensionen er den primære indkomstkilde. Men det er meget individuelt, om man alene kan leve af folkepension. For at undgå at gå langt ned i levestandard vil det for mange være nødvendigt at spare yderligere op til pension

Er folkepension nok til at leve af?

Er folkepensionen nok til at leve af, eller er yderligere opsparing nødvendig? Det er et spørgsmål, der melder sig hos mange af de danskere, som ikke selv sparer op til pension gennem en privat pensionsordning eller en arbejdsmarkedspension. Det kan også være et aktuelt spørgsmål for personer med små pensionsopsparinger.

Her ser vi nærmere på, hvad folkepensionen er, og om man kan leve af den alene.

Hvad er folkepension?

Folkepensionen er en offentlig pension, der sikrer alle danskere en vis indkomst, når de når pensionsalderen. Men hvor langt rækker denne pension egentlig?

Størrelsen af folkepensionen afhænger af en række faktorer, herunder ens indkomst, formue og civilstand. Hvis man har en formue på over knap 100.000 kr., kan man ikke få fuld folkepension, herunder ældecheck og helbredstillæg.

Udover folkepension modtager de fleste pensionister i Danmark også ATP, som er en selvejende institution og fungerer på den måde, at ATP hver måned tager en lille bid af ens løncheck. Beløbet betales ind til en formue, der skal sikre, at man får en mindre pensionsydelse fra ATP, når man går på pension.

Dertil kommer øvrige offentlige ordninger som f.eks. efterløn og tidlig pension (Arne-pension) og eventuelle private pensionsordninger og arbejdsmarkedspensioner.

Hvornår kan man gå på folkepension?

På grund af vores øgede forventede levetid bliver folkepensionsalderen gradvist udskudt. Som følge af det må mange unge mennesker i dag forvente, at de først vil kunne modtage folkepension, når de når op i 70’erne.

Hvis vi tager en person på 20-30 år som eksempel, skal vedkommende regne med, at han eller hun først kan begynde at modtage folkepension, når han eller hun når en alder af 72 år.

Hvor mange lever af folkepensionen?

Ifølge ATP modtager cirka 17 pct. af landets pensionister det fulde grundbeløb, det fulde pensionstillæg og den fulde ældrecheck. 52 pct. får både det fulde grundbeløb og det fulde pensionstillæg, mens 15 pct. kun får grundbeløbet, viser tal fra 2020 ifølge ATP.

For at være berettiget til ældrecheck må man ikke have en formue på over 95.800 kr. i 2023 ifølge Ældresagen. Ens formue opgøres på baggrund af indestående på bankkonto, værdipapirer, kassekredit, mv.

De personer, som modtager folkepension og ældrecheck, er f.eks. blandt dem, som ikke har mere tilbage på deres ratepension, samt personer der ikke har sparet op via arbejdsmarkedspensioner.

Hvor meget udgør folkepensionens værdi?

I gennemsnit svarer folkepensionens værdi for en ny folkepensionist til en pensionsopsparing på omkring 3,2 mio. kr., viser beregninger af ATP. Folkepensionen udgør altså for mange danskere et stort beløb set over en hel pensionstilværelse.

Man kommer ikke til at leve et liv i sus og dus som pensionist, hvis man alene modtager folkepension. Men det kan godt lade sig gøre at overleve.

For at spare så mange penge op selv ville det i gennemsnit på tværs af danskerne kræve en løbende indbetaling på ca. 20 pct. af indkomsten, svarende til omkring 70.000 kroner årligt, viser beregninger fra ATP, som videre oplyser, at tallet mere specifikt ligger på mellem 12 og 31 pct. af lønnen hvert år afhængig af indkomstens størrelse.

”Vores analyser viser, at skulle folkepensionen erstattes af en opsparingsbaseret pension ville en 25-årig i dag skulle lægge meget mere til side til sin samlede pension. Faktisk ville ca. 43 pct. af lønnen skulle gå til pensionsopsparing for de lavest lønnede, hvis man også medregner de indbetalinger, man allerede har til arbejdsmarkedspensioner og ATP Livslang Pension,” lyder det fra analysechef i ATP, Michael Jørgensen, i analysen.

Kan man leve af folkepension?

Man kan i princippet leve af folkepensionen, og det er der danskere, der gør.

Men det er svært at opretholde en høj levestandard uden yderligere opsparinger. Folkepensionens værdi udgør en betydelig del af pensionisternes indkomst, men for de fleste vil det være nødvendigt at supplere med privat opsparing for at sikre en tilfredsstillende økonomisk situation.

Hvor meget man behøver at spare op til pension, varierer afhængig af den enkeltes situation, og lavtlønnede skal alt andet lige spare en større procentdel af deres indkomst op sammenlignet med personer med højere lønninger, medmindre de har markant lavere udgifter.

For at få en tilfredsstillende pensionstilværelse vil det for de fleste kræve yderligere opsparinger end folkepension.

Selvom færre pensionister i fremtiden vil modtage den fulde folkepension eller de supplerende offentlige pensioner, forventes folkepensionen og de supplerende pensionsydelser ifølge ATP stadig at udgøre omkring halvdelen af indkomsten som pensionist i gennemsnit.

Hvordan varierer opsparingsbehovet efter indkomst?

ATP har i deres analyser også set nærmere på, hvor meget forskellige indkomstgrupper ville skulle spare op for at erstatte den folkepension, de kan forvente at få udbetalt i fremtiden. Beregningerne viser, at jo lavere indkomst man har, desto større andel af lønnen skal man lægge til side.

For personer med en lav indkomst svarer det til at skulle lægge op til 31% af indkomsten til side hvert år. Selv for personer med en høj indkomst på 600.000 kroner årligt ville det kræve en årlig indbetaling på ca. 8% af lønnen for at erstatte folkepensionen.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion👇

  • Folkepensionen er en vigtig indkomstkilde for mange danskere, og for nogle er det deres eneste indkomst i deres pensionisttilværelse. Men at leve af folkepensionen alene kan være en udfordring, og mange ville skulle spare betydeligt op for at opretholde en tilfredsstillende levestandard.
  • Folkepensionen vil forventeligt også i fremtiden spille en væsentlig rolle i pensionisternes økonomi, selvom det tyder på, at færre vil modtage den fulde folkepension. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på behovet for yderligere opsparing for at sikre en tryg og økonomisk stabil pensionisttilværelse.