Flyt pension: Sådan tager du kontrol over din pension

You are currently viewing Flyt pension: Sådan tager du kontrol over din pension

Vil du gerne selv styre din pension? Alt afhængig af hvilket pensionstype og -selskab man har, er der stor forskel på, hvor meget kontrol man har med sin pensionsordning, herunder om man kan flytte den og selv placere sine pensionspenge i værdipapirer.

Resume💡

 • Hvis din pension er en individuel ordning, eller en firmapension, der er blevet til en fripolice, er det ofte muligt at flytte den. I andre tilfælde er der begrænsninger.
 • Den kontrol, man har over sin pensionsordning, afhænger af, hvilken type ordning man har, og hvilket selskab den er knyttet til. Indflydelsen på ens pension er klart størst, hvis der er tale om en individuel pensionsordning. 

Flytning af – og kontrol med – pensionsordninger

Lad det være sagt med det samme.

Mange steder er der lagt en lang række restriktioner ned over vores pensionsordninger. Begrænsningerne kan komme fra f.eks. arbejdsgiver, overenskomst, pensionsselskab og myndigheder. Imidlertid kan der være stor forskel på omfanget af begrænsningerne fra pensionsordning til pensionsordning.

Lad os derfor først helt kort se på, hvordan det danske pensionssystem er bygget op. Pensionssystemet består af:

 • Lovpligtige pensionsordninger, herunder ATP og folkepension
 • Arbejdsmarkedspensioner 
 • Individuelle pensionsordninger

De lovpligtige ordninger fungerer på følgende måde: Alle lønmodtagere betaler hver måned en lille procentandel af deres løn ind til ATP, der sikrer, at man får en mindre pensionsydelse fra ATP, når man går på pension. Folkepension består af et grundbeløb og et tillæg, hvis størrelse afhænger af ens indtægt og civilstatus. I denne artikel går vi ikke i dybden med ATP og folkepension, da man har begrænset indflydelse på de lovpligtige pensionsordninger.

En arbejdsmarkedspension er den ordning, man har knyttet til sin arbejdsplads. Ofte vil det være sådan, at medarbejderen betaler en andel til ordningen, ligesom arbejdsgiveren gør det. Derudover er der knyttet forsikringer til arbejdsmarkedspensioner, f.eks. livsforsikring, forsikring ved forringet arbejdsevne og sundhedsforsikring.

De individuelle ordninger er pensionsordninger, som man som privatperson selv kan vælge at oprette og indbetale til. Her kan man typisk også tilknytte forsikringsordninger.

Hvilke pensionstyper findes der?

Når det gælder selve pensionstyperne, skelner man typisk man følgende tre pensionstyper:

 • Aldersopsparing, hvor man typisk får udbetalt hele pensionen på én gang
 • Livrente, hvor man modtager pensionsudbetalinger, indtil man dør
 • Ratepension, der udbetales i rater, eksempelvis over 10 år. 

Hvordan flytter man pension? 

Den nemmeste måde at flytte sin pensionsordning på er at tage kontakt til det selskab, som man ønsker at flytte sin pensionsordning til. Så vil det pågældende selskab typisk kunne stå for overflytningen. Bemærk at det selskab, man flytter sin ordning fra, kan kræve et gebyr for flytningen. Det kan typisk koste 1000-2000 kr.

Kan man frit vælge pensionsselskab?

Hvis der er tale om en individuel pensionsordning, er det op til en selv, hvilket selskab man ønsker at oprette sin pensionsordning hos eller flytte til. Ingen garanti er der imidlertid for, at det pågældende selskab tager privatkunder ind.

Således fokuserer nogle selskaber mest på arbejdsmarkedspensioner og giver ikke mulighed for oprettelse af mindre individuelle pensionsordninger, fordi det ikke kan betale sig for selskabet. Man vil dog typisk kunne oprette en individuel pensionsordning hos sin bank eller det pensionsselskab, som ens bank samarbejder med.

God løn 35000 kr.
De fleste danskere sparer op til pension via arbejdsmarkedspensioner, men det er også muligt at oprette individuelle pensionsordninger, som kan fungere som et supplement.

Hvis der er tale om en arbejdsmarkedspension, er det arbejdspladsen eller den overenskomst, man er en del af, som fastsætter rammerne for pensionen, og hos hvilket pensionsselskab der spares op.

Der findes ifølge Borger.dk tre typer af arbejdsmarkedspensioner

 • Overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensioner, hvis vilkår er aftalt i en overenskomst
 • Firmapensioner, hvor det er virksomheden, der har aftalt ordningen med pensionsselskabet
 • Tjenestemandspension for statslige ansatte

Mens man arbejder hos den arbejdsplads, hvor en given pensionsordning er tilknyttet, vil det typisk ikke være muligt at flytte den pågældende pensionsopsparing. Men efter endt ansættelse vil pensionsordningen overgå til at blive en fripolice, dvs. en ordning som der ikke længere indbetales til. Medmindre man aktivt fortsætter med at betale til ordningen.

Al den stund at en overenskomstordning ikke lægger restriktioner ned over pensionsordningen, vil det typisk være muligt at flytte sin arbejdsmarkedspension til et andet selskab, f.eks. i forbindelse med jobskifte. Således er det i udgangspunkt muligt at flytte firmapensioner, der er blevet fripolicer.

Ifølge den såkaldte jobskifteaftale kan man flytte en overenskomstbaseret arbejdsmarkedspension over i en ny pensionsordning, hvis det nye job hører under et andet overenskomstområde. Hvis man omvendt skifter job inden for samme overenskomst, bevarer man sin arbejdsmarkedspension. Det skyldes, at man fortsat er omfattet af samme aftale om pension mellem arbejdsgiver og lønmodtager, som det fremgår af Borger.dk.

Dertil skal man have for øje, at hvis der er tale en ratepension eller alderspension, vil man – hvis ordningen er flytbar – kunne flytte den til en bank, mens livrenter indebærer et forsikringselement og derfor kun kan flyttes til pensionsselskaber, der har et forsikringsben, såsom PFA, Danica Pension og Topdanmark.

Kan en arbejdsgiver bestemme pension?

Arbejdsgiveren kan bestemme, hvilket pensionsselskab der er lavet aftale med på vegne af medarbejderne. Og dermed vil det være fastlagt, hvilket pensionsselskab man som ansat er tilknyttet, sålænge man arbejder det pågældende sted.

En arbejdsplads kan bestemme, hvilket pensionsselskab der er lavet aftale med på vegne af medarbejderne.

Hvis det er en firmapension, vil den kunne flyttes, hvis ordningen bliver til en fripolice, mens der kan være begrænsninger for flytninger af overenskomstbaserede pensionsordninger, også efter de er blevet fripolicer.

Kan man selv stå for pension? 

Ikke alle pensionsselskaber tilbyder, at man selv kan forvalte sine pensionsordninger. Flere selskaber tilbyder endda også kun et valg ift. risikoprofil, mens andre selskaber trods alt tilbyder, at man kan vælge sin egen risikoprofil, når selskabet forvalter ens ordning.

Derudover tilbyder nogle selskaber, at man på egen hånd kan investere sin pension i enkeltaktier eller fonde. Lovgivningen tilsiger dog, at man maksimum kan placere 20 pct. af en given pensionsordning i en enkeltaktie. Hvis man har sin pensionsordning i en bank, er der typisk mest muligt spillerum ift. selv at forvalte sin pensionsordning.

Kan man skifte pensionsselskab?

Individuelle pensionsordninger kan altid flyttes, ligesom firmapensioner, der er blevet til fripolicer, kan flyttes. Der kan være begrænsninger for flytning af overenskomstbaserede pensionsordninger.

Hvad koster det at hæve pension før tid? 

Det koster en strafskat til den danske stat på 60 pct. af pensionsformuen, hvis man ønsker at få udbetalt sin pensionsordning før tid. Det er dog ikke alle pensionsordninger, der kan udbetales før tid.

Hvilke pensionsselskab giver det bedste afkast? 

Pengejournalen har i en ny artikel sat fokus på pensionsselskabernes afkast i de seneste 10 år. Opgørelsen viser, at der er stor forskel på de afkast, som pensionsselskaberne har leveret til deres kunder i perioden. Samtidig viser opgørelsen, at pensionsselskaberne har svært ved at præstere et afkast, som overstiger den generelle markedsudvikling.

Ønsker du at få mere ud af din pension, kan du læse Pengejournalens guide til, hvordan man øger sit forventede pensionsafkast.

Er du interesseret i at vide, hvor langt en given pensionsformue rækker – f.eks. på 3 mio. kr. – så kan du læse mere om emnet i denne artikel af Pengejournalen.

Konklusion👇

 • Den magt – eller mangel på samme – som man har over sin pensionsordning afhænger af, hvilken type ordning man har, og i hvilket selskab den er hos. Hvis ordningen er en individuel pensionsordning – eller en firmapension, der er blevet til en fripolice – er det muligt at flytte pensionsordningen til et andet selskab. I andre tilfælde kan der være begrænsninger for det.
 • Er der tale om en livrente, vil det kun være muligt at flytte pensionsordningen til et pensionsselskab, der også har et forsikringsben.